27 Ekim 2007 Cumartesi

Teknik Kongre Bildiri Özetleri ( Summary of Presantations )


Teknik Kongre Bildiri Özetleri ( Summary of Presantations )

İPSALA ( EDİRNE ) TAŞKIN OVASI ÇORAK TOPRAKLARI
Cemil CANGİR Atila GİRGİN Hüseyin EKİNCİ
ÖZET
İpsala Taşkın ovası, çevresinde bulunan Oligosen ve Pliosen çökeltilerin bulunduğu platoların arasında oluşan tektonizma sonucunda geniş bir tabana sahip olan yatak içinde, Miyosen’deki transgresyon depoları ve Meriç Nehrinin getirdiği aluvyon çökellerden kuruludur. Ova toprakları: Meriç nehrinin eski menderes yataklarında, kil tıkaçlarında ve flüviyal sekiler ile çevresinde yer alan yer alan değişik tekstürden kurulu Pliosen ve Oligosen çökellerin aşağıya taşınan materyalleri üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle topraklar bir örnek yapı göstermemektedir. İpsala’nın güneyinden, Gala Gölüne kadar uzanan ve yazın büyük bir kısmı kuruyan Sığırcı, Pamuklu ve Katrancı Gölleri ile Talmata Ovasının uzantısınıda içine alan Ova alanı yaklaşık 150.000 da’dır. Ovanın kuzeyinde tuzsuz ve az tuzlu topraklar yer alırken; güneye doğru tuzluluk oranları farklılaşma göstererek artmakta ve genellikle toprak tekstürüde ağırlaşmaktadır. Ayrıca yörede yüksek tabansuyu ve dolayısıyla drenaj sorunuda yer almaktadır. Bölgede buğday-ayçiçeği tarımının yanında tuzluluk oranı yüksek yerlerde yaygın olarak çeltik tarımı yapılmaktadır, yörenin çoraklık ve drenaj sorununa kesin çözüm arayabilmek için, Ovanın ayrıntılı toprak haritasının yapılması gerekmektedir. Hisarlı dağı ve Kuzeyinde yer alan Gala, Pamuklu ve Katrancı Gölleri çevresi, av turizmi açısından da değerlendirilecek boyutta, Milli Park olarak düşünülmelidir.

BANDIRMA GÜBRE SANAYİİ VE KEÇİBORLU KÜKÜRT İŞLETMESİ FLOTASYON ATIKLARININ GEDİZ OVASI TUZLU-SODYUMLU VE BORLU TOPRAKLARININ ISLAHINDA KULLANILMA OLANAKLARI
Müslüm Beyazgül Atila Girgin
ÖZET
Bu araştırmalar; Bandırma Gübre Sanayii atığı jipsli materyal ile Keçiborlu Kükürt İşletmesi atığı kükürtlü materyalin, tuzlu-sodyumlu ve borlu toprakların ıslahında etkinliklerini saptayarak, hem ekonomik bir değer elde etmek, hemde çevre kirliliğine olumlu bir katkı sağlamak amaciyle yapılmıştır. Araştırma konusu ıslah maddelerine ilişkin denemeler, Salihli ovasının farklı lokasyonlarında, arazi koşullarında yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, her iki ıslah materyalininde sodyumluluğun giderilmesinde olumlu etki yapmasına karşın ; flotasyon atığının etkinliğinin alt toprak katmanlarına doğru azaldığı saptanmıştır. Ayrıca flotasyon atığının özellikle yıkama suyunun başlangıç dozlarında olmak üzere bor yıkanmasında oldukça etkili olduğu anlaşılmıştır.
THE EFECT OF WASTE PRODUCT OF BANDIRMA FERTILIZER FACTORY AND KECIBORLU BRIMSTONE PLANT IN RECLAMATION OF SALINE-ALKALI SOILS
ABSTRACT
these studyies were conducted in field condition to determine of two different industrial waste product in reclamation of saline-alkali and boron effected soils in Salihli plain.According to experiments results, both waste product have found effective in reducing of exchangable sodium, however, the effect of flotation product has decreased at the subsoil layers. Besides that, flotation waste product has been effective in leaching of boron.

LİZİMETRE KOŞULLARINDA PAMUK İÇİN DRENAJ PROJELEME KRİTERLERİ
Müslüm Beyazgül Atila Girgin Süreyya Baş
ÖZET
Bu çalışma, pamuk yetiştirilen arazilerde, kararsız akış koşullarına göre, su tablasının sulamalardan sonra yükselmiş olduğu "ho" düzeyinden "ht" (0.90 m. derinlik) düzeyine düşürülmesi için geçecek sürenin saptanması amaciyle, 1991-1992 yıllarında, Menemen delizimetrelerde yürütülmüştür. Deneme konularını, taban suyunun "ho" düzeyinden "ht" düzeyine "t" düşürülme süreleri (3.6.9.12 gün) oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, tarla içi dren aralıklarının planlanması sırasında kararsız akış koşullarına göre geliştirilen eşitliklerde, taban suyunun düşürülme süresinin 6 gün olarak alınması, ancak bu sürenin kısıtlı ekonomik koşullarda 9 gün'e kadar çıkarılabileceği de diğer bir seçenek olarak saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Lizimetre, pamuk, drenaj kriteri, taban suyu
ABSTRACT
The objective of this study is to determine of that duration of lowering of water table level, for unsteady state flow, when the water table rises to ground of surface to the soil depth of 0.90 m. after cotton irrigation. The research was carried out in lysimeters tanks of drainage type, between the years of 1991-1992, in Menemen. Treatment were the lowering of water table in the days of 3.6.9 and 12 duration. According to experiment results is recommended that water table should dropped in 6 days, from ground surface level to 0.90 m. depth, however, depending on limited economic possibilities, this period can be got longer by 9 days. Key words: Lysimetre, cotton, drainage, criterion, water table

DEĞİŞİK TABANSUYU TUZ KONSANTRASYONU VE DÜZEYLERİNİN PAMUK VERİMİNE VE TOPRAĞIN TUZ İÇERİĞİNE ETKİLERİ
Atila Girgin Müslüm Beyazgül
ÖZET
Çalışmada; farklı taban suyu tuz konsantrasyonu ve taban suyu düzeylerinin toprakta yaratacağı tuzluluk ve sodyumluluk ile pamuk verimine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada 5000-10000-15000 ve 20000 micromhos/cm tuz içeriğindeki taban suları , 60-80-100 ve 120 cm taban suyu derinlikleri araştırma konuları olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda; toprağın gerek çimlenme katmanında (0-20 cm), gerekse kök bölgesinde (0-60 cm ) 120 cm taban suyu derinliği ve 5000 micromhos/cm taban suyu konusunda dahi 3. yılda tuzluluk başlamıştır. Yine aynı konuda sodyumluluk 2. yılda başlamıştır ve artarak devam etmiştir. Pamuk verimi taban suyu tuzluluğundan önemli derecede etkilenmiş, 5000 micromhos/cm tuz konsantrasyonu baz alındığında, 10000'de %16, 15000'de %17, 20000'de %21 verim azalışı görülmüştür. Yıllara göre artarak devam eden tuzluluk ve sodyumluluk verimde önemli azalışlara neden olmuş, ilk yıl verimi baz alındığında , 2. yıl %40, 3. yıl %56, 4. yıl %58 oranında ürün azalışı olmuştur. Taban suyu düzeyinin verime etkisi istatistiki anlamda önemsiz bulunmuş, ancak en yüksek verim taban suyu 100 cm düzeyinde iken alınmıştır.
EFFECT OF WATER QUALITIES AND LEVELS OF WATER TABLE ON SOIL SALINITY AND COTTON YIELD
ABSTRACT
The aim of this research was to determine the effect of the different water table level and salt concentration on the salt content and ESP values of soil profile and cotton yield. Treatments are water table levels (60-80-100-120 cm in depth ) and water table salt concentrations (5000-10000-15000-20000 micromhos/cm ). It has been found that if the water table salinity was at EC values of 5000 micromhos/cm, salinity build up in the top 20 cm of the soils and root zone can be expected from third year of experiment , even though water table level is 120 cm in depth. If the salinity level of water table increase from 5000 micromhos/cm to 10000 micromhos/cm, ESP values of the soil profile increase over 15 in one year instead of 2 years period. The effect of water table salinity levels on the cotton yield was significant , but water table level was not.

ÇİVRİL OVASI TUZLU-SODYUMLU VE BOR’LU TOPRAKLARININ ISLAHI İÇİN GEREKLİ YIKAMA SUYU VE ISLAH MADDESİ MİKTARI İLE ISLAH SÜRESİ
Atila GİRGİN Müslüm BEYAZGÜL
ÖZET
Bu araştıma ; 1992-1993 yıllarında , Denizli-Çivril Ovasındaki tuzlu-sodyumlu ve borlu toprakların iyileştirilebilmesi için gerekli ıslah maddesi ve yıkama suyu miktarı ile ıslah süresini saptamak amacı ile tesadüf blokları deneme deseninde üç yinelemeli olarak yürütülmüş ve 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0 ton/dekar jips düzeyleri araştırılmıştır. Ova topraklarının çorak alanlarındaki eriyebilir tuzun ve borun % 70’inin yıkanabilmesi için, ıslahı düşünülen toprak derinliğinin sırası ile 7.9 ve 8.2 katı yıkama suyu verilmesi gerektiği saptanmıştır. Bu çalışmada; çok düşük olan toprak geçirgenliği nedeni ile değişebilir sodyumdaki hedeflenen azalışlar sağlanamamış, ancak % 50’lerdeki bir iyileşme ile yetinilmiştir. Ulaşılan aşama çoğu tarla bitkilerinin yetiştiriciliğine önemli bir katkı olarak görülmekte ise de, meyvecilik yönünden risklidir. Anahtar kelimeler; Tuzluluk, alkalilik, bor, jips, yıkama, arazi ıslahı
GYPSUM AND LEACHING REQUIREMENT AND THE TIME OF RECLAMATION OF SALINE , ALKALI AND BORON EFFECTED SOIL IN ÇİVRİL PLAIN
ABSTRACT
This exeperiment had been carried out to determine gypsum and leaching requirement and the time of reclamation of saline, alkali and boron effected soils in Denizli-Çivril plain. Leaching curves and equations for total salts and boron, leaching equat?on to remove of exchangeable sodium, infiltration equations and curves were obtained and presented in this report. Keywords: Saline, alkali, boron, gypsum, leaching, reclamation

DENİZLİ-SARAYKÖY OVASI KAPALI DRENAJ PROJELEME KRİTERLERİ
Atila GİRGİN Müslüm BEYAZGÜL
ÖZET
Bu araştırma; Sarayköy ovası topraklarının drenaj projelemelerine yönelik bazı hidrolik ve hidrolojik kriterlerini saptamak amacıyla 1993-1994 yıllarında yürütülmüştür. Denemeden sağlanan veriler Krajenhoff ve Maasland eşitliğine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ovanın orta ve orta-ağır bünyeli toprakları için toprağın drene edilebilir gözenek hacmi (p) % 5.9, aküfer geçirgenliği (Kd) 4.10 m2 / gün, hidrolik iletkenliği (K) 1.73 m/gün, drenaj şiddet faktörü (a) 0.1624 gün-1 olarak saptanmıştır. Yöredeki bitki paterni dikkate alınarak, sağanak bir yağış veya yoğun sulamalar sonrası toprak yüzeyine yükselen taban suyunun 0.90 metrelik düşüşünü dört ve altı günde sağlaması gerektiği varsayımı ile farklı bariyer ve dren döşem derinlikleri için dren aralıkları hesaplanarak verilmiştir. Anahtar kelimeler; Sarayköy Ovası,kapalı drenaj, drene edilebilir gözenek hacmi, aküfer geçirgenliği, hidrolik iletkenlik.
PROJECT CRITERIA OF SUBSURFACE DRAINAGE IN SARAYKÖY-DENİZLİ PLAIN
ABSTRACT
This experiment was carried out to determine some soil hydraulic and hydrological critaria for drainage project in Sarayköy Plain in the years 1993 and 1994. Exeperimental data were evaluated according to Krajenhoff and Maasland equations. The following drainage criteria were determined for medium and heavy medium textured soils according to research results. Effective porosity (p) was found as % 5.9, aquifer transmission (Kd) 4.10 m2/day, hydraulic conductivity (K) 1.73 m/day, drainage coefficient (a) 0.1624 day-1. Taking plant pattern into consideration, on the condition that the ground water table rises to the ground surface after high intensitive shower or heavy irrigation, assuming that the water table should drop to 0.90 meter depth in four and six days, the drain spacing were calculated and given for different barrier and drain installation depth. Key Words: Sarayköy Plain, subsurface drainage, effective porosity, aquifer transmission, hydraulic conductivity.

THE EFFECT OF WASTE PRODUCT OF FERTILIZER FACTORY AND BRIMSTONE PLANT RECLAMATION OF SALINE- ALKALI SOILS
Müslüm Beyazgül Atila Girgin Cevdet Köse
ABSTRACT
The reseaches were conducted in field conditions to determine the effect of two different waste materials in recşamation of saline-alkali and boron affected soils. In addition to economical aspects , the studies were also aimed to prevent environmental pollution. The field experiment was conducted in randomized block design with three replications. Treatments are; 0.0-0.1-0.2-0.3-0.4 ton/ha fertilizer factory waste product and 0.0-0.2-0.4-0.6-0.8 ton/ha brimstone plant waste product. Fertilizer factory waste product includes 80% of gypsum amendment. Brimstone plant waste product includes 8% of sulfur, 13.9% of FeS2, 4.7% of CaO as amendment. The leachings were realized intermittent pounding by application of 20 cm leaching water. According to experiments' results , both waste products were found to be effective in reducing of exchangeable sodium, (ESP). How ever , the effect of brimstone plant flotation waste product decreases as the soil depth increases. Besides that this material was effective in removing boron. Data show that, there is no effect from increasing the application of fertilizer waste product by more than amount 0.1 ton/ha.

SULAMA ŞEBEKELERİNİN SİSTEM BAŞARILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BAZI DEĞERLENDİRMELER
Göksel GEÇGEL Erhan AKKUZU Atila GİRGİN
ÖZET
Bugün dünyada, sulama şebekelerinin sistem başarılarının değerlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Merkezi Sri Lanka'da bulunan Uluslar Arası Su Yönetimi Enstitüsünce (IWMI) geliştirilen bir değerlendirme yöntemi, bu çalışma ile sunulmaktadır. Bu değerlendirme seti kullanılarak,1984-1996 Yılları arası Alaşehir sulama şebekesinin sulamaya ilişkin uygulama verileri incelenmiş, sonuçları yorumlanmış, bazı bulguları tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Alaşehir, sulama, başarı göstergeleri
ABSTRACT
Today, activities about evaluations of the irrigation schemes system performances are carried out all around the world. An evalution set has been introduced within these activities by International Water Management Institute (IWMI). The Headquarters of the Institute is located in Sri Lanka. Data supplied from Alaşehir Irrigation scheme have been evaluated and interpreted using this set and some of the results are described by using tables and graphs. Key words: Alaşehir, irrigation, performance indicators

SÖKE OVASINDA TARIMSAL SULAMA ,GELENEKSELLEŞEN YIKAMALAR VE TABANSUYU SORUNU
Atila GİRGİN Süreyya BAŞ
ÖZET
Bu çalışma; Söke ovasının tarımsal sulama, gelenekselleşen kış yıkamaları ve tabansuyu sorununu irdelemeye yönelik olarak 1994-1995 yıllarında yürütülmüştür. Ovanın mevcut bitki desenine göre sulama suyu gereksinimi irdelenmiş, bu değerlendirmede cropwat proğramından yararlanılmıştır. Tabansuyuna yönelik değerlendirmelerde DSİ kayıtları esas alınmıştır. Ova da değişik uygulama dönemlerinde yüzey suları, tahliye kanalı suları ve tabansuları miktar ve kaliteleri yönünden incelenmiş, dönemsel değişimleri yorumlanmıştır.Araştırma sonuçları tablo, şekil ve grafiklerle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Söke ovası, sulama, yıkama, taban suyu
ABSTRACT
This research was carried out to investigate the irrigation, traditional’winter leaching’ application and watertable proplems between 1994-1995 years in Söke plain. In this study, cropwat simulation programme was used to evaluate the water requirement of irrigation scheme in this area. It was applied to DSİ instution records to examine watertable in detail. In addition, for evalution of water quality analyses of water samples which were taken at different application periods.The research results were presented by tables, figures and graphs. Key Words: Söke plain, irrigation, leaching, water table.

SÖKE OVASINDA KIŞ YIKAMALARININ İŞLEVSELLİĞİ VE TOPRAKTAKİ TUZ DENGESİNE ETKİLERİ
Atila GİRGİN Süreyya BAŞ
ÖZET
Bu çalışmada; Söke Ovasında kış aylarında yapılan ve gelenekselleşen yıkamaların işlevselliği, taban suyuna ve toprak tuzluluğuna etkileri incelenmiştir. Araştırma; seçilen örnekleme noktalarından veri sağlamak amacı ile test çalışması olarak yürütülmüş, değişik uygulama dönemlerinde sağlanan verilerin değişimleri incelenerek yorumlanmıştır.Bu çalışma ile, yıkamaların işlevsel olduğu alanlar saptanarak sulama şebekesi lokasyon haritasında verilmiştir. Bu alanlarda gelenekselleşen yıkamalara devam edilmelidir. Bu uygulama, bitkilerin çıkış ve çinlenme dönemleri için gereksindikleri tuz azalışlarını ve uygun toprak koşullarını sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Söke Ovası, yıkamalar, tuz dengesi
ABSTRACT
This research was carried out as a land work to determine the effect of traditional “ winter leaching” applications on water table and soil salinity. In this study, some data were obtained before and after subsequent leaching applications and also were tried to interpret changing of values at different locations and periods. In this study, some areas which leaching is efective were determined and shown on the Irrigation Network Location Map of Söke Plain. As a result of this study, it can be report that leaching should continue because it has made decrease soil salinity especially at germination time of plant in this area. Key Words: Söke plain, leaching, salt balance

GEDİZ HAVZASINDAKİ SULAMALARIN SU YÖNETİMİ AÇISINDAN BAŞARI DURUMLARI
Atila GİRGİN Göksel GEÇGEL Serap GÜL
ÖZET
Bu çalışma; KHGM/IWMI ortak araştırma projesi olan “Gediz Havzası Projesi”nin bazı bulgularının su yönetimi açısından değerlendirmesinden oluşmuştur. Çalışma ile, Gediz havzasındaki önemli sulamaların başarı durumları incelenmiştir. Gerek DSİ birimlerine ve sulama birliklerine yapılan teknik geziler ve incelemelerden sağlanan veriler, gerekse DSİ’nin ve DMİ’nin basılı yayın ve arşiv kayıtlarından sağlanan veriler başlıca veri kaynaklarıdır. Araştırma bulguları; tablo, şekil ve grafikler halinde sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Gediz Havzası, tarımsal sulamalar, performans
ABSTRACT
This activity in which the irrigation performance has been evaluated, is carried out by GDRS/IWMI collabrotive research project. All of the data is obtained both from DSI and DMI publication, and also the evaluations of the technical trips to DSI concerned regional departments and water user associations. Using this analysis the evaluations were entered in tables, figures and graphics. Key words: Gediz basin, irrigation, performance

SULU TARIM SİSTEMLERİNDEKİ BAŞARILARIN KARŞILAŞTIRILMASINDA KULLANILAN IWMI GÖSTERGE SETİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRMENİN SALİHLİ (ADALA) SULAMA ŞEBEKESİNE UYARLANMASI
Atila GİRGİN Göksel GEÇGEL Serap GÜL
ÖZET
Günümüzde, sulu tarımın, sulama sistemlerinin ve sulama şebekelerinin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarca bir dizi çalışmalar yürütülmekte, sulamalardan beklenen başarıları saptamaya ve sulama sistemlerini karşılaştırmalarda daha objektif değerlendirmelere ulaşabilmek amaçları ile yeni ölçütler geliştirilmektedir. Konu ile ilgili olan ve Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsünce (IWMI) geliştirilen bir değerlendirme seti, bu çalışma ile sunulmaktadır. Uygulamalı bir örnek oluşturmak amacı ile 1984-1996 arası yıllara ait Adala (Salihli) sulama şebekesinin bazı tarımsal faaliyet verileri incelenmiş, sonuçları yorumlanmış, bazı bulguları tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: başarı göstergeleri, sulu tarım sistemleri, sulama şebekesi, Adala
ABSTRACT
Recently, several activities have been carried out related to the performance of irrigation in agriculture, irrigation systems and irrigation schemes. By developing indicators set, more objective evaluations can be made for comparing irrigation systems in order to determine the irrigation performance. An irrigation performance indicators set has been introduced within these activities by IWMI ( International Water Management Institute ). Adala irrigation scheme agricultural data between 1984-1996 has been analysed in order to create a practical sample. After interpreting the outcome values have been presented in tables and graphics. Key words: performance indicator, irrigated agricultural systems, irrigation scheme, Adala

MENEMEN SULAMA ŞEBEKESİNİN SULAMA BİRLİKLERİNE DEVRİ ÖNCESİ VE SONRASINDA SU YÖNETİMİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER
Atila GİRGİN Göksel GEÇGEL Serap GÜL Emine ÖZDER
ÖZET
Bu çalışma ; Menemen sulamasının sulama birliklerine devri öncesi ve sonrasında, su yönetimi açısından ne gibi değişimler olduğunu saptamak amaciyle yürütülmüştür. Bu amaçla, 1984-1995 arası yıllar devir öncesi, 1996-1998 arası yıllar devir sonrası tarımsal etkinlik yılları olarak incelemeye alınmış, saptanan bulgular çizelge ve şekillerle verilmiştir. Çalışmanın genel bir değerlendirmesi olarak; bölgede, kuraklık öncesi döneme göre; gerek kurak devre, gerekse kuraklık sonrası döneme rastlıyan sulama birliklerine devir dönemlerinde birim alan ve birim sudan daha etkili yararlanıldığı saptanmıştır. Sulama birliklerine devir uygulamasının su yönetimi açısından belirgin farklılaşmalar .sağlamadığı, buna karşın değişimin olumlu yönde olduğu söylenebilir. Özellikle su ücretlerinin toplanmasındaki başarı, işletmelerin kendine yeterliliği açısından oldukça önemlidir. Anahtar kelimeler: Menemen, sulama şebekesi, devir, sulama başarısı
EVALUATIONS OF WATER MANAGEMENT PRACTICES BEFORE AND AFTER THE TRANSFER OF MENEMEN IRRIGATION SCHEME TO WATER USER ASSOCIATIONS
ABSTRACT
This study is carried out to determine, what kind of differences occurred related to water management, before and after the transfer of Menemen irrigation scheme to water user associations. As a result an agricultural research has been held between the years 1984-1995 before the transfer and also between the years 1996-1998 after the transfer. The determined values of this study are given as tables and figures. In general evaluation, there has been a more effective utilisation of the unit area and unit water in the periods of drought and after-drought comparing to the period of pre-drought. There has not been a definite difference in water management related to the transfer, however, the change considered as a positive change. Especially, the success of collecting the water fee is also very important for the associations in the sense of being adequate among themselves. Key words: Menemen, irrigation scheme, transfer, performance

SULU TARIM BAŞARI DEĞERLENDİRMELERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRMENİN MANİSA-TURGUTLU SULAMA ŞEBEKESİNE UYARLANMASI
Atila GİRGİN Serap GÜL Emine ÖZDER
ÖZET
Günümüzde, sulu tarımın, sulama sistemlerinin ve sulama şebekelerinin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarca bir dizi çalışmalar yürütülmekte, sulamalardan beklenen başarıları saptamaya ve sulama sistemlerini karşılaştırmalarda daha objektif değerlendirmelere ulaşabilmek amaçları ile yeni ölçütler geliştirilmektedir. İlgili konuda Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsünce (IWMI) geliştirilen bir değerlendirme seti, bu çalışma ile sunulmaktadır. Uygulamalı bir örnek oluşturmak amacı ile 1984-1996 arası yıllara ait Manisa-Turgutlu sulama şebekesinin bazı tarımsal faaliyet verileri incelenmiş, sonuçları yorumlanmış, bazı bulguları çizelge ve şekillerle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: başarı göstergeleri, sulu tarım sistemleri, sulama şebekesi, Manisa-Turgutlu
NEW APPROACH TO PERFORMANCE ASSESMENT OF IRRIGATED AGRICULTURAL SYSTEMS AND A STUDY ON MANİSA-TURGUTLU IRRIGATION SCHEME
ABSTRACT
Recently, several activities have been carried out related to the performance of irrigation in agriculture, irrigation systems and irrigation schemes. By developing indicators set, more objective evaluations can be made for comparing irrigation systems in order to determine the irrigation performance. An irrigation performance indicators set has been introduced within these activities by IWMI ( International Water Management Institute ). Manisa-Turgutlu irrigation scheme agricultural data between 1984-1996 has been analysed in order to create a practical sample. After interpreting the outcome values have been presented in tables and graphics. Key words: performance indicator, irrigated agricultural systems, irrigation scheme, Manisa-Turgutlu

SULAMA PROJELERİNİN İŞLETME ANALİZLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YENİ BİR TEKNİK (AGWAT ÇALIŞMA SAYFASI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Serap Gül Isha Ray Atila Girgin
ÖZET
Bu çalışmada ; sulu tarımdaki işletme analizleri için Dr. C. J. Perry tarafından geliştirilen AGWAT bilgisayar proğramı tanıtılmıştır. Menemen-Çavuşköy'de 1997 yılında çalışma örnek bir uygulama olarak sunulmuştur. Söz konusu proğram, ürün ve işletme bazında net gelir, su , arazi ve iş gücü kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde kolaylıkla ve güvenle kullanılabilmektedir. Anahtar kelimeler : Agwat, sulu tarım, işletme analizi
A NEW APPROACH ( AGWAT SPREADSHEET ) HAS BEEN IMPROVED FOR FARM ANALYSIS IN IRRIGATION PROJECTS AND A CASE STUDY
ABSTRACT
In this study, ıt has been presented AGWAT computer program analyses farm and crop budgets under irrigation created by Dr. C. J. Perry. A case of study has been presented as an example practice in Menemen-Çavuşköy in 1997. AGWAT is an excel spreadsheet designed to allow quick calculation indicative farm and crop budget gross returns, input costs and net returns at crop and farm level and to assess returns to land , water and labour. Key words : AGWAT, under irrigation, farm analysis

Asessing water scarcity : an example from the Gediz basin , Turkey
Müslüm BEYAZGÜL, Atila GIRGIN, Göksel GEÇGEL, Hammond Murray-RUST, Charlotte de FRAITURE , Peter DROOGERS
ABSTRACT
The Gediz Basin in western Turkey is widely considered to suffer from long-term water scarcity. By combining data from a wide variety of sources including several Government agencies, LANDSAT and other public domain sources, it has been possible to assess the water balance of irrigated agricultural areas at three different levels: basin, sub-basin and Irrigation Association level. Analysis indicates that surface water deliveries into the 13 Irrigation Associations are adequate to meet not only surface water demand but also the demand from other irrigated areas, and that for the past three years there has been sufficient water to meet all irrigation demand at basin and sub-basin level. Only in a few Irrigation Association areas does there appear to be a water deficit. Key words: Irrigated area,water scarcity, assessing, Gediz basin, Turkey

PERFORMANCE ASSESSMENT OF GEDIZ BASIN USING SECONDARY DATA
Göksel GEÇGEL Atila GİRGİN, Müslüm BEYAZGÜL , Charlotte de FRAITURE , Hammond Murray-Rust
ABSTRACT
This study provides an overview of the developments in irrigated agriculture in the Gediz basin over the last 15 years. The analysis is based on data derived from DSI and the Met Dept. These data and underlying assumptions were checked using information collected by IWMI-GDRS during fieldwork and surveys conducted during the 1998 irrigation season. Further, a LANDSAT image covering the basin was used to compare irrigated area reported by DSI/WUA and actual irrigated areas. It was concluded that the DSI data were accurate enough for the analysis made in this study. Concluding remark; despite the reduction in surface water farmers were able to increase land and water productivity.

EGE BÖLGESİ SULU TARIM ALANLARINDA ARAZİ ÜRETKENLİĞİ VE BAŞKA ÜLKELERDEKİ BENZERLERİYLE KARŞILAŞTIRILMALARI
Atila GİRGİN , Serap GÜL , Emine DİKER
ÖZET
Bu çalışma ile; Ege bölgesindeki sulu tarım alanlarının bitkisel üretkenlik düzeyleri, diğer bir söylemle , sulu tarım alanlarından sağlanan gelirin miktarı ve başka ülkelerdeki benzerlerine göre durumları araştırılmıştır. Araştırmada dikkate alınan ölçütler; sulanan ve sulanması öngörülen alanlardan sağlanan bitkisel üretim değerleri olup, bu değerlerin parametreleri; “Sulanan birim alandan sağlanan bitkisel üretim değeri (US $ / ha ) : Üretim değeri / Sulanan alan” ve “Sulanması öngörülen birim alandan sağlanan bitkisel üretim değeri (US $ / ha ) : Üretim değeri / Proje alanı” ‘dır. Araştırmanın sonuçları tablo ve grafikler halinde verilmiş olup, bu sonuçlardan , bölgedeki sulu tarım alanlarının üretkenliklerinin, diğer bir söylemle sulu tarım alanlarından sağlanan gelirin, incelenen diğer ülkelere göre daha iyi olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler : Ege bölgesi, sulu tarım başarısı, karşılaştırma
ABSTRACT
In this study, the level of plant productivity in irrigated areas, in other words, income obtained from irrigated areas in Aegean Region was investigated and compared to that of other countries. The criteria used in this study were the values of plant production in irrigated and planned to be irrigated areas. The parameters of these values were; “ Value of plant production obtained from irrigated unit area (output per cropped area- US $ / ha ) : Production value / Irrigated cropped area “ and “ Value of plant production obtained from planned to be irrigated unit area ( output per unit command- US $ / ha ) : Production value / Project area (command area) “. The results of the research were given as graphics and tables. According to the results, it was concluded that the productivity of irrigated areas in Aegean Region, in other words income obtained from irrigated areas was better than that of the other countries examined. Key words : Agean region, irrigated agriculture performance, comparison

EGE BÖLGESİNDEKİ SULAMALARIN SU ÜRETKENLİKLERİ VE BAŞKA ÜLKELERDEKİ BENZERLERİYLE KARŞILAŞTIRILMALARI
Atila GİRGİN, Emine DİKER, Serap GÜL

ÖZET

Bu çalışma ile; Ege bölgesi sulamalarının su üretkenlik düzeyleri, diğer bir söylemle, tarımsal sulamalardan sağlanan gelirin miktarı ve başka ülkelerdeki benzerlerine göre durumları araştırılmıştır. Araştırmada dikkate alınan ölçütler; “Sulama şebekesine alınan suyun ve Sulama alanında bitkiler tarafından tüketilen suyun sağladığı brüt üretim değerleri ” olup, bu değerlerin parametreleri; “Sulama alanına alınan birim suyun sağladığı brüt üretim değeri (US $/m3) : Üretim değeri / Saptırılan sulama suyu ve “Sulama alanında bitkiler tarafından kullanılan birim suyun sağladığı brüt üretim değeri (US $/m3) : Üretim değeri / Bitki su tüketimi (ETp)’ dir. Araştırmanın sonuçları tablo ve grafikler halinde verilmiş olup, bu sonuçlardan, incelenen diğer ülkelerin sulamalarına göre, Ege bölgesi sulamalarının iyi yönetildiği ve etkin bir su kullanımı olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler :Ege bölgesi, sulu tarım başarısı, karşılaştırma

ABSTRACT

In this study, the efficiency of irrigation was investigated. In other words, extra income obtained from irrigated areas was compared to that of the other countries. The criteria used in this study were gross production values of the water taken to the irrigation network and of the water consumed by the plants in irrigation area. The parameters of these values were; “ Gross production value supplied by the unit water taken to the irrigation area ( output per unit irrigation supply- US $ / m3 ) : Production value / Diverted irrigation supply “ and “ Gross production value supplied by the water consumed by the plants ( output per unit water consumed- US $ / m3 ) :. Production value / Volume of water consumed by ETp “. The results of the research were given as graphics and tables. According to these results when it is conpared to the irrigations of the other countries investigated, it can be concluded that irrigation in Aegean Region is managed well and effective.
Key words : Agean region, irrigated agriculture performance, comparison

DENİZLİ-SARAYKÖY ve AYDIN-SÖKE OVALARINDA BAZI TOPRAK SORUNLARI, TAV SUYU VE YIKAMA SUYU UYGULAMALARI
Atila Girgin Yıldırım Kayam

ÖZET

Bu çalışmada; kış aylarında yapılan ve gelenekselleşen, Sarayköy ovasında tav suyu, Söke ovasında yıkama suyu olarak adlandırılan su uygulamalarının işlevselliği, taban suyuna ve toprak tuzluluğuna etkileri araştırılmıştır. İncelemede; adı geçen ovalarda arazi gözlemleri, DSİ arşivleri, Girgin (1996), Girgin ve Beyazgül (1996) ve Saatçılar(1991) tarafından yürütülen çalışmalara ait toprak tuzluluğu, tabansuyu düzeyleri ve tabansuyu tuzluluklarına ait bulgulardan yararlanılarak, tarımsal altyapı yatırımları öncesi ve sonrasına ait veriler karşılaştırılmış, sonuçları yorumlanmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre, adı geçen ovalarda tav suyu ve kış yıkamaları olarak tanımlanan su uygulamalarının çoğu alan için gereksiz ve fonksiyonel olmaktan uzaktır ve aynı zamanda arazilerdeki toprak tuzluluğu ve yüksek tabansuyunun da başlıca nedenidir. İncelemeye konu alanların tamamındaki uygulama yerine, gereksinilen alanlar yıkanmalıdır. Kurak geçen yıllarda, bitkilerin çıkış dönemlerindeki toprak nemini karşılamak amaciyle 0-60 cm. toprak derinliği için tav suyu uygulanması önerilmelidir.
Anahtar kelimeler : Sarayköy, Söke, tuzlu topraklar, tav suyu, tuz yıkamaları

SOME SOIL PROBLEMS, PREIRRIGATION AND LEACHING APPLICATIONS IN SÖKE-AYDIN AND SARAYKÖY-DENİZLİ PLAINS
ABSTRACT
There is a common water application in winter season which are called as pre-irrigation in Sarayköy-Denizli and leaching in Söke-Aydın plains by the farmers. It was investigated the effects of the water applications in winter on soil salinity and water table, and how these are functional. In this study, the data obtained before and after the agricultural infrastructure investments was compared and the results were concluded utilizing from the field observations, the archives of DSİ and some findings of soil salinity, water table levels and salinity works carried out by Saatçılar (1991), Girgin (1996), and Girgin and Beyazgül (1996). As a conclusion of the evaluation, the water applications in winter season are not necessary, and they are main reason of soil salinity and high water table level for most of the areas mentioned above. The leaching water should be given for the required areas in spite of overall fields in these regions. However, some pre-irrigation was recommended for 0-60 cm soil depth to supply adequate soil moisture at the plant emergency stage of different crops in dry years.
Key Words: Sarayköy, Söke, saline soils, pre-irrigation, leaching.

AŞAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASI NAZİLLİ SULAMA ŞEBEKESİNDE SU KALİTESİ VE BOR SORUNU
Atila Girgin Yıldırım Kayam

KISA ÖZET

Bu çalışma ile; Tariş Arge Laboraruvarı ve KHGM Menemen Araştırma Enstitüsü Laboratuvarından sağlanan toprak, su ve bitki analizlerine ait veriler, DSİ arşiv kayıtları ve yörede yapılan teknik incelemelerden sağlanan veriler dikkate alınarak, tarımsal sulamalardan kaynaklanan sorunlar irdelenmiş, alternatif çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Yöredeki su kalitesinin toprakta tuzluluk yaratabileceği, aşırı ve kontrolsuz kullanımının borluluk yönünden duyarlı bitkiler açısından sorun oluşturabileceği, bölgedeki ana bitki olan pamuk açısından sorun olmamasına karşın, özellikle narenciye alanları için olumsuz özellikler taşıdığı saptanmıştır. Yapılan bitki analizlerinde ise; narenciye’de çinko ve mangan yetersizliği, demir, bakır ve bor fazlalığı saptanmıştır. Bölgede sadece yatak suyunun bulunduğu, özelliklede su verdisinin düşük olduğu erken ilkbahar ve sonbahar aylarında bu suların kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Anahtar kelimeler : Nazilli, sulama, su kalitesi, bor

WATER QUALITY AND BORON PROBLEM AT NAZILLI IRRIGATION SCHEME IN THE LOWER PART OF MENDERES BASIN
ABSTRACT
In this study, some problems coming from irrigation water were investigated and some solutions were developed as alternative ways in Nazilli Irrigation scheme. For this research, it was considered many of soil, water and plant data which were obtained from the laboratories of Tariş Arge and GDRS Menemen Research Institute. It was concluded that (1) the low water quality in the area will be the cause of salinity in soil; (2) over-irrigation without inspection would be a problem for the plants which are sensitive to boron and (3) although the irrigation water is not a serious problem for cotton, main crop in basin, it has some negative effects for the citrus areas. With plant analysis, it was determined that lack of manganez and excess of iron, copper and boron in citrus. In addition, It is necessary to certainly not use these kind of waters in early spring or late autumn when the water discharge is very low and water is only in beds of rivers in the basin.
Key Words: Nazilli, Irrigation, Water quality, boron.

Hiç yorum yok: