27 Ekim 2007 Cumartesi

Araştırma Raporlarına Ait Özetler ( Abstracts )


Araştırma Rapor Özetleri ( Abstract of research reports )

ÇİVRİL OVASI TUZLU-SODYUMLU VE BOR’LU TOPRAKLARININ ISLAHI İÇİN GEREKLİ YIKAMA SUYU VE ISLAH MADDESİ MİKTARI İLE ISLAH SÜRESİ
Atila GİRGİN Metin SAATÇILAR Müslüm BEYAZGÜL
ÖZET
Bu araştıma ; 1992-1993 yıllarında , Denizli-Çivril Ovasındaki tuzlu-sodyumlu ve borlu toprakların iyileştirilebilmesi için gerekli ıslah maddesi ve yıkama suyu miktarı ile ıslah süresini saptamak amacı ile tesadüf blokları deneme deseninde üç yinelemeli olarak yürütülmüş ve 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0 ton/dekar jips düzeyleri araştırılmıştır. Ova topraklarının çorak alanlarındaki eriyebilir tuzun ve borun % 70’inin yıkanabilmesi için, ıslahı düşünülen toprak derinliğinin sırası ile 7.9 ve 8.2 katı yıkama suyu verilmesi gerektiği saptanmıştır. Bu çalışmada; çok düşük olan toprak geçirgenliği nedeni ile değişebilir sodyumdaki hedeflenen azalışlar sağlanamamış, ancak % 50’lerdeki bir iyileşme ile yetinilmiştir. Ulaşılan aşama çoğu tarla bitkilerinin yetiştiriciliğine önemli bir katkı olarak görülmekte ise de, meyvecilik yönünden risklidir. Anahtar kelimeler; Tuzluluk, alkalilik, bor, jips, yıkama, arazi ıslahı
GYPSUM AND LEACHING REQUIREMENT AND THE TIME OF RECLAMATION OF SALINE , ALKALI AND BORON EFFECTED SOIL IN ÇİVRİL PLAIN
ABSTRACT
This exeperiment had been carried out to determine gypsum and leaching requirement and the time of reclamation of saline, alkali and boron effected soils in Denizli-Çivril plain. Leaching curves and equations for total salts and boron, leaching equat?on to remove of exchangeable sodium, infiltration equations and curves were obtained and presented in this report. Keywords: Saline, alkali, boron, gypsum, leaching, reclamation

LİZİMETRE KOŞULLARINDA PAMUK İÇİN DRENAJ PROJELEME KRİTERLERİ
Müslüm Beyazgül Atila Girgin Süreyya Baş
ÖZET
Bu çalışma, pamuk yetiştirilen arazilerde, kararsız akış koşullarına göre, su tablasının sulamalardan sonra yükselmiş olduğu "ho" düzeyinden "ht" (0.90 m. derinlik) düzeyine düşürülmesi için geçecek sürenin saptanması amaciyle, 1991-1992 yıllarında, Menemen delizimetrelerde yürütülmüştür. Deneme konularını, taban suyunun "ho" düzeyinden "ht" düzeyine "t" düşürülme süreleri (3.6.9.12 gün) oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, tarla içi dren aralıklarının planlanması sırasında kararsız akış koşullarına göre geliştirilen eşitliklerde, taban suyunun düşürülme süresinin 6 gün olarak alınması, ancak bu sürenin kısıtlı ekonomik koşullarda 9 gün'e kadar çıkarılabileceği de diğer bir seçenek olarak saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Lizimetre, pamuk, drenaj kriteri, taban suyu
ABSTRACT
The objective of this study is to determine of that duration of lowering of water table level, for unsteady state flow, when the water table rises to ground of surface to the soil depth of 0.90 m. after cotton irrigation. The research was carried out in lysimeters tanks of drainage type, between the years of 1991-1992, in Menemen. Treatment were the lowering of water table in the days of 3.6.9 and 12 duration. According to experiment results is recommended that water table should dropped in 6 days, from ground surface level to 0.90 m. depth, however, depending on limited economic possibilities, this period can be got longer by 9 days. Key words: Lysimetre, cotton, drainage, criterion, water table

SÖKE OVASINDA KIŞ YIKAMALARININ TABAN SUYUNA VE TOPRAKTAKİ TUZ DENGESİNE ETKİLERİ
GİRGİN, Atila, Doktora Tezi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tez Yöneticisi; Prof.Dr. Süreyya BAŞ, Kasım 1996, 149 sayfa
ÖZET
Bu tezde, Söke ovasında kış aylarında yapılan ve gelenekselleşen yıkamaların işlevselliği, taban suyuna ve toprak tuzluluğuna etkileri incelenmiştir. Araştırma; seçilen örnekleme noktalarından veri sağlamak amacıyla test çalışması olarak yürütülmüş, değişik uygulama dönemlerinde sağlanan verilerin değişimleri incelenerek yorumlanmıştır. Toprak tuzluluğu ve yıkama etkinliği yönünden yapılan değerlendirmelerde; incelemeye alınan test noktalarında toprak katları ve toprak katları ortalama değerleri olarak tuzlulukları uygulama dönemleri için saptanmış, başlangıç değerleri baz alınarakta, farklı uygulama dönemlerindeki başlangıca göre % değişimleri incelenmiştir. Sonbahar, kış yıkamaları öncesi ve yıkamalar sonrası değerler arasındaki değişimlerden de yıkama etkinlikleri araştırılmıştır. Toprağın değişik derinliklerindeki tuzluluklarına ait iyonların mutlak değerleri ve bileşimleri ile farklı uygulama dönemlerindeki değişimlerinden, yıkamalar yada tuzlanmalara yönelik konuya ışık tutan, katkı sağlıyan şekilsel gösterimler oluşturulmuştur. Alınan su örneklerinin kalite yönünden değerlendirilmelerinde; Resmi Gazete (1991) ve Ayers ve Westcot (1985)’deki sınıflandırma ölçütlerinden yararlanılmıştır. Su örneklerinin tuz, SAR, Cl-, bor gibi bazı kalite ölçütleri ile farklı uygulama dönemlerindeki taban suyu düzeyleri incelenerek, değişimleri şekilsel olarak gösterilmiştir. Bu çalışma ile, yıkamaların işlevsel olduğu alanlar saptanarak sulama şebekesi lokasyon haritasında verilmiştir. Bu alanlarda gelenekselleşen yıkamalar devam etmelidir. Bu uygulama, agronomik istekler yönünden bitkilerin çıkış ve çimlenme dönemleri için gereksindiği tuz azalışlarını sağlamaktadır. Sonbahar ve kış aylarında bazı alanlarda toprak tuzluluğu değişmezken bazı bölgelerdeki artışlar, bu dönemdeki yağışların var olan koşullarda topraktaki tuzların yıkanmasında etkili olmadığını göstermektedir. Yörede; yağışlar, kış yıkamaları, azmak ve tahliyelerde su depolamaları taban suyu yükselmelerinin başlıca nedenleridir.
EFFECT OF WINTER LEACHING ON THE GROUND WATER TABLE AND SALT BALANCE OF SOIL IN SOKE PLAIN
GİRGİN, Atila, PhD in Agr.Eng., Supervisor : Prof.Dr. Süreyya BAŞ, November 1996, 149 pages
ABSTRACT
This research was carried out as a land work to determine the effect of traditional “Winter Leachıng” applications on water table and soil salinity. In this study, some data were obtained before and after subsequent leaching applications and also were tried to interpret changing of values at different locations and periods. During the evulation of soil salinity, leaching point of view, it was determined initial values for every soil layers, seperataly and meanly. Those values were accepted as a base and compared with the values which were obtained from following leaching applications, as a changing of percentage. It was investigated leaching efficiency by getting differences before and after applications. I on values, their compositions and periodical changes related to salinity at different soil layers were shown graphically. Water quality was evaluated base on Turkish official paper (1991) and Ayers and westcot (1985) clasification norms. In addition, some quality characteristics of water such as salt, SAR, Cl-, boron and also water table levels were shown graphically for different application periods. In this study, some areas which leaching is effective were determined and shown on the Irrigation Network Location Map of Söke Plain. As a result of this study, it can be reported that leaching should continue because ıt has made decrease soil salinity especially at germination time of plant ın this area. It was observed that autumn and winter precipitations are not effective for salinity, especially soil salinity do not change with rainfall and also increase in some parts of the plain. In this area, main causes of increasing of water table level are precipitation, leaching and water reservation in drainage channels and “azmaks”.

DENİZLİ-SARAYKÖY OVASI KAPALI DRENAJ PROJELEME KRİTERLERİ
Atila GİRGİN Müslüm BEYAZGÜL
ÖZET
Bu araştırma; Sarayköy ovası topraklarının drenaj projelemelerine yönelik bazı hidrolik ve hidrolojik kriterlerini saptamak amacıyla 1993-1994 yıllarında yürütülmüştür. Denemeden sağlanan veriler Krajenhoff ve Maasland eşitliğine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ovanın orta ve orta-ağır bünyeli toprakları için toprağın drene edilebilir gözenek hacmi (p) % 5.9, aküfer geçirgenliği (Kd) 4.10 m2 / gün, hidrolik iletkenliği (K) 1.73 m/gün, drenaj şiddet faktörü (a) 0.1624 gün-1 olarak saptanmıştır. Yöredeki bitki paterni dikkate alınarak, sağanak bir yağış veya yoğun sulamalar sonrası toprak yüzeyine yükselen taban suyunun 0.90 metrelik düşüşünü dört ve altı günde sağlaması gerektiği varsayımı ile farklı bariyer ve dren döşem derinlikleri için dren aralıkları hesaplanarak verilmiştir. Anahtar kelimeler; Sarayköy Ovası,kapalı drenaj, drene edilebilir gözenek hacmi, aküfer geçirgenliği, hidrolik iletkenlik.
PROJECT CRITERIA OF SUBSURFACE DRAINAGE IN SARAYKÖY-DENİZLİ PLAIN
ABSTRACT
This experiment was carried out to determine some soil hydraulic and hydrological critaria for drainage project in Sarayköy Plain in the years 1993 and 1994. Exeperimental data were evaluated according to Krajenhoff and Maasland equations. The following drainage criteria were determined for medium and heavy medium textured soils according to research results. Effective porosity (p) was found as % 5.9, aquifer transmission (Kd) 4.10 m2/day, hydraulic conductivity (K) 1.73 m/day, drainage coefficient (a) 0.1624 day-1. Taking plant pattern into consideration, on the condition that the ground water table rises to the ground surface after high intensitive shower or heavy irrigation, assuming that the water table should drop to 0.90 meter depth in four and six days, the drain spacing were calculated and given for different barrier and drain installation depth. Key Words: Sarayköy Plain, subsurface drainage, effective porosity, aquifer transmission, hydraulic conductivity.

GEDİZ BASIN COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT KHGM / IWMI – ( July 1997-July 1999)
Turkish Agricultural Research Project (3742 – tu) (Members of The GDRS/IWMI Collaborative Research Project)

This is the Technical Report of the Collaborative Research Support Project conducted jointly by the General Directorate of Rural Services of the Government of Turkey, and the International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka. The project was sponsored in part by a grant from the World Bank under the auspices of the Turkish Agricultural Research Project (3742-TU) which is aimed at strengthening the agricultural research sector of the Government of Turkey. Under an agreement signed between GDRS and IWMI, a two-year collaboration based at the Agrohydrology Research and Training Institute was started in July 1997. The purpose of this agreement was to carry out joint research in various aspects of water management in the water-short Gediz Basin of western Turkey, to develop models useful for the understanding of basin, irrigation level and field level hydrologic conditions, and to assess the prospects for water management in the basin under a variety of realistic scenarios. Further enquiries concerning information in this report may be addressed to: The Director,Research Division General Directorate of Rural Services Eskisehir Road Ankara Turkey , and The Director General International Water Management Institute P.O. Box 2075 Colombo Sri Lanka


Members of the GDRS/IWMI Collaborative Research Project

General Directorate of Rural Services
Müslüm BEYAZGÜL, GDRS Team Leader – MRI; Hüseyin KORKMAZ Hydrologist –MRI; Atila GİRGİN Hydrologist –ARTC; Yıldırım KAYAM Irrigation Specialist –MRI; Serap GÜL Agricultural Economist –MRI; Göksel GEÇGEL Irrigation Specialist –ARTC; Selçuk ÇETİNER Hydrologist –ARTC; Emine ÖZDER Irrigation Specialist –MRI; Nejat AYKANLI Hydrologist –MRI; C. Oğuz ACAR Hydrologist –MRI; Melek GÜRBÜZ Hydrologist –ARTC; Hüseyin GÜNDOĞDU Irrigation Specialist –ARTC; Özden ARAT ; Project Administrative Assistant Fatma ÖZDEMİR Project Computer Technician
International Water Management Institute
Hammond MURRAY-RUST IWMI Team Leader; Geoff KITE Hydrologist -IWMI; Peter DROOGERS Hydrologist -IWMI; Jeff BREWER Social Scientist-IWMI; Chris PERRY Economist- IWMI; Isha RAY Agricultural Economist-IWMI; Ramaswami SAKTHIVADIVEL Irrigation Specialist- IWMI; Charlotte de FRAITURE Associate Expert- IWMI; Ian MAKIN Irrigation Specialist- IWMI ; Martin BURTON Irrigation Specialist- IWMI; Mark SVENDSEN Irrigation Specialist-IWMI ; Paul VEHMEYER Associate Expert- IWMI; Samiye ÇAKIR Administrative Assistant-IWMI

Hiç yorum yok: